[Enquête landbouwtelling 2006 in Hasselt]

[ voorwoord ]

 1. Bevraging Hasseltse landbouwers i.h.k.v. de landbouwtelling 2006

  • Algemeen kader

   • De landbouwtelling wordt uitgevoerd via de gemeentebesturen die tussen 1 mei en 31 mei de aangiften van de landbouwers opnemen betreffende de kenmerken van hun exploitatie. Deze aangiften zijn wettelijk verplicht en worden beschermd door het statistisch geheim.
   •   Meer Bekijks  

   • Het aantal landbouwbedrijven neemt ten opzichte van 2005 op nationaal niveau af met 3,3%.
   • De totale arbeidskrachten in de landbouw daalt in België met 2,7%, waarvan 2,9% in het Vlaams Gewest en 2,3% in het Waals Gewest.
   • De trekkersgroep «FairTradeGemeente» is verheugd met de interesse bij de Hasseltse boeren voor de idee van hoeveverkoop. Een recente enquête, uitgevoerd door studentes van de XIOS Hogeschool, toonde aan dat een ruime meerderheid van de Hasseltse vrouwen korte keten –producten wil gebruiken.
   • Gedetailleerde resultaten voor België, de gewesten, de landbouwstreken en provincies zijn beschikbaar op http://www.statbel.fgov.be/press/fl081_nl.asp.

[ tabel 1 ]

 1. Waterzuivering en duurzaam watergebruik

  • Aantal bevraagde landbouwbedrijven

   • Totaal verwerkte enquêteformulieren : 75
   • Totaal toegestuurde formulieren : 122
   • Totaal niet ingeleverde formulieren : 47
Tabel waterzuivering en duurzaam watergebruik
antwoord Aangesloten op het rioleringsnet Interesse in kleinschalige waterzuivering Waterbesparende maatregelen Wenst begeleiding, info, cursus
ja 34 35 35 32
neen 38 32 35 33
geen antw 3 8 5 10
weet niet
geen interesse

[ tabel 2 ]

 1. Hoeveverkoop in Hasselt

  • Aantal bevraagde landbouwbedrijven

   • Totaal verwerkte enquêteformulieren : 76
   • Totaal toegestuurde formulieren : 122
   • Totaal niet ingeleverde formulieren : 46
Tabel hoeveverkoop
antwoord Reeds zelfstandig Hoeveverkoop Interesse hoeveverkoop Interesse in samenwerking Wenst info
ja 20 13 16 3 16
neen 44 53 46 63 44
geen antw 10 9 12 9 14
weet niet 1 1 1
geen interesse

[ nawoord ]

 1. Welke besluiten kunnen we trekken ?

  • Conclusies

   • In totaal zijn er 76 van de 122 verwachte formulieren ingevuld door landbouwers. 13 van de bedrijven doen aan hoeveverkoop.
   • 19 van de 76 tonen interesse in de verkoop van hoeveproducten, waarvan 16 interesse hebben in directe verkoop (liefst alleen) en 3 interesse in samenwerkingsverband.
   • 19 bedrijven met (interesse in) hoeververkoop is een groot aantal. Na een eerste ontmoeting werd in het najaar een start gemaakt vanuit de dienst leefmilieu, cel duurzame landbouw en duurzaamheid voor een samenwerkingsverband. Een subsidieaanvraag is in voorbereiding om extra versterking (1 ½ mankracht en financiering) voor een zelfstandige poot voor een HAM-co÷peratie van lokale hoeveverkoop te realiseren (het zal daarbij aankomen om alles te coördineren, uit te voeren en boekhoudkundig professioneel op te zetten en te laten werken).
   • Op volgende pagina's nog enkele belangrijke opmerkingen van mevrouw Louis–Joan Lemmer, verantwoordelijke cel duurzame landbouw Hasselt.

[ nawoord ]

 1. Voorts dient het volgende te worden opgemerkt:

  • Conclusies Louis–Joan Lemmer

   • Het aantal hoeveverkopers in Vlaanderen, en in België, is nog miniem. Dit geldt voor producenten die onder het bio–label, als voor bedrijven die op een duurzame wijze produceren [vb.: geïntegreerde telers en zij die niet onder een bepaalde label produceren, maar wel vallen onder duurzaam. Duurzaam wil zeggen: opdat het nog lang mee kan, opdat het nog lang mag duren, meerdere generaties lang. Gangbare interpretatie is ook: dat er oog is voor het ecologische, het economische en het sociaal–maatschappelijk component, wat een hedendaags modern en economisch leefbaar bedrijf kenmerkt.]
   • Minstens circa 90 % wordt nog steeds via de veiling verhandeld, waardoor de boeren een zeer minimale prijs ontvangen voor hun producten. De grootste concurrent van de lokale landbouw is het goedkope geïmporteerde boerenproduct uit het buitenland, waar het arbeidsloon zéér laag ligt, er geen of minimale sociale en arbeidsvoorzieningen zijn, de verhoudingen tussen werkgever en werknemer erbarmelijk zijn en er geen of minieme controle bestaat op de verwerking van het boerenproduct (dit geldt voor vlees, groenten, fruit etc.; dit allemaal naar de West–Europese menswaardige arbeids– en economische maatstaven).

[ nawoord ]

 1. Voorts dient het volgende te worden opgemerkt:

  • Conclusies Louis–Joan Lemmer

   • Een tweede mokerslag voor de landbouw op regionaal, nationaal als op Europees niveau (uiteindelijk ook wereldwijd), is de grondmarkt. In toenemende mate moet landbouwgrond inboeten aan ruimte voor andere doeleinden dan voor de landbouw. Er bestaat geen landbouwvriendelijk beleid binnen Europa daar waar het ruimte betreft. M.a.w. er worden alleen beperkende maatregelen getroffen, nooit uitbreidende! Kortom: waar enerzijds de landbouw om haar duurzaamheid wordt doodgeknuffeld, wordt die anderzijds door ruimtelijke kwesties a.h.w. doodgeknuppeld.
   • Opkomen voor de lokale landbouw en daarmee de afzet van haar producten via een korte–keten–formule is de verantwoordelijkheid van ons allemaal, zowel van boeren, burgers als van buitenlui.
    • (analyse: LL, Hasselt, 1 augustus 2006.)